ගොඩක් හොඳ පාඨමාලාවක් නොදන්න දේවල් ගොඩක් ඉගෙනගත්තා. ඒ වගේම සර් අපිට අපේ ජිවීතේ හදාගන්න ගොඩක් උපදෙස් දුන්නා ඒ හැම දේකටම ගොඩක් පින් සර්ට.

September 4, 2022