කලින් computer courses කරලා තිබුණත් ඒ එකකින්වත් හරියට දැනුමක් ලැබුනෙ නෑ.සහතික පත්‍රයක් පමණයි ඒවාගෙන් ලැබුණෙ.නමුත් මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් අපට පරිගණක පිළිබඳ විශාල දැනුමක් ලැබුනා..අපට අපහසු කුඩා ම දේවල් වුවත් සර් මඟ නොහැර හොඳින් කියා දුන්නා..එබැවින් මෙම පාඨමාලාව ඇගයීම මෙවැනි කුඩා වචන ප්‍රමාණයකි කළ නොහැක.❤