රේන්බෝ කියන්නේ පරිගණක දැනුම වර්ධනය කරගන්න තියෙන හොදම ගුරුවරුන් ඉන්න තැනක්.සර් උගත්, ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිම දැනුමක් සර් අපිට ලබා දුන්නා.ඉගෙනීමට අමතරව අපිට ජීවිතය පිලිබඳ ගොඩක් දේවල් සර් කියලා දුන්නා.අදටත් සර් අපිට අපේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට ගොඩක් උදව් කරනවා…..මේ පාඨමාලාවෙන් ඉගෙන ගත්තු දේවල් නිසා campus එකේ වැඩ ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ….සර්ට ගොඩක් ස්තූතියි ?සර්ට තවත් නංගිලා මල්ලිලාට උගන්වන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ?❤
September 5, 2022